Smluvní obchodní podmínky

I. Úvod

E-shop Jízdenky Bileto (dále jen „E-shop“) a prodejní místa Bileto (dále jen „Předprodej“) nabízí jízdenky, rezervace a další doplňkové služby z inventáře dopravců využívajících rezervační a distribuční platformu Bileto. Společnosti zapojené do platformy Bileto provozují především veřejnou linkovou autobusovou a drážní osobní dopravu.

Provozovatelem E-shopu je BTO software technologies s.r.o. (IČO 069 96 493, DIČ DPH CZ06996493) se sídlem Revoluční 762/13, 110 05 Praha 1 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 292744.

Zpracováním a rozúčtováním tržeb pro Jízdenky Bileto je dále pověřená společnost Bileto Clearing s.r.o. (IČO 047 15 136, DIČ DPH CZ04715136) se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 (dále jen „Clearing“). Clearing je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 252532.

Seznam dopravců a inventáře linek je dostupný na stránce Provozovatele.

Pro použití zakoupených služeb jednotlivých dopravců platí obchodní a přepravní podmínky jednotlivých společností. Tyto Smluvní obchodní podmínky upravují pouze prodej a vrácení zakoupených služeb na E-shopu a v Předprodeji.

II. Nákupní profil

Každý prodej na E-shopu je přiřazen k Nákupnímu profilu. Pokud nakupující nákupní profil nemá, bude mu vytvořen z údajů zadaných během nákupu na E-shopu. Kupující může nákupní profil vytvořit také sám registrací na E-shopu. Nákupní profil obsahuje následující údaje:

  • E-mail (slouží také jako přihlašovací jméno)
  • Heslo
  • Jméno a příjmení
  • Telefon (nepovinný údaj)

Při nákupu bez přihlášení do nákupního profilu a při registraci nákupního profilu je vyžadováno vyplnění všech povinných údajů a souhlas se Smluvními obchodními podmínkami.

S Nákupním profilem je svázán také kreditový účet, na který se vyplácejí návratky ze stornovaných jízdenek. 1 Bileto kredit (dále jen „BCR“) je roven 1 Kč.

Nákupní profil se zruší za 365 dní od projetí poslední platné jízdenky, pokud nebyl uživatelem aktivován odkazem z potvrzovací e-mailové zprávy či na kreditovém účtu svázaném s nákupním profilem není nulový zůstatek. Uživatel má právo v případě, kdy na profilu nejsou aktuálně platné jízdenky ani zůstatek na kreditovém účtu, požádat o výmaz e-mailu, jména, příjmení a telefonu z údajů nákupního profilu. Prodané jízdenky jsou anonymně archivovány z účetních důvodů.

Prodeje v Předprodeji nejsou svázány s Nákupním profilem.

III. Doklad

Výsledkem prodeje je Objednávka. Ta obsahuje Jízdenky, Rezervace a další Služby poskytované dopravci zapojenými do platformy Bileto.

Linka je označení jednoho či více spojů na shodné trase. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je linka v souladu s ustanovením 111/1994 Sb. Zákona o silniční dopravě a koresponduje s licenčním číslem z Celostátního informačního systému o jízdních řádech, v případě mezinárodních a zahraničních linek mimo Česko pak dle odpovídajícího zákona daného státu. Ve drážní osobní dopravě je pak linkou chápáno seskupení jednoho či více drážních spojů na shodné trati či tratích, které jsou prezentovány dopravcem či integrovaným dopravním systémem pod shodným označením (např. Ex xxx, R xxx, S xxx, L xxx, U xxx, AVL xxx apod.)

Jízdenka opravňuje 1 cestujícího k přepravě určeným spojem vybraného dopravce, popř. dalšími spoji na shodné lince v době její časové platnosti, pokud není vázána na konkrétní spoj. Jízdenka je identifikována unikátními tříznakovým kódem, který slouží pro odbavení ve spoji dopravce.

Pokud je u jízdenky vyznačeno označení vozu a sedadla, je součástí jízdenky také Místenka. Místenka je integrovanou součástí jízdenky a nelze ji zakoupit samostatně. Místenku lze získat, pokud dopravce umožňuje na spoj rezervace. Sedadlo je přidělena během prodeje. Kupující má možnost změnit vybrané místo z rezervačního plánku před vložením Objednávky do košíku/odsouhlasení nabídky v Předprodeji.

Místenku nelze vyměnit za jinou místenku na shodném či jiném spoji. Pro výměnu je nutné vrátit v předprodejní době Jízdenku a zakoupit novou Jízdenku na nový požadovaný spoj či místo.

Pro odbavení lze prezentovat:

  • Kód ústním sdělením personálu dopravce
  • Výtiskem Jízdenky z E-shopu nebo z Předprodeje na papíru formátu A4
  • Zobrazením e-mailu z E-shopu
  • Zobrazením PDF přílohy z e-mailu z E-shopu

Jízdní doklad je neplatný, pokud neproběhla úspěšná kontrola kódu Jízdenky ze strany dopravce.

IV. Průběh nákupu na E-shopu

Nakupující vyhledává spojení mezi městy nebo vybranými stanicemi. V případě zadání města určí vhodnou nástupní/výstupní stanici přímo systém.

Před vyhledáním má nakupující možnost zvolit měnu, ve které bude chtít Jízdenky zakoupit. Později během nákupu již není změna možná.

Systém na základě zadání nabídne dostupné přímé i přestupní spojení včetně ceny a dostupnosti ke koupi.

Nakupující vybere spojení a dále může specifikovat počet cestujících, jejich věk a dostupné slevové karty. Na základě tohoto zadání systém spočítá nejvýhodnější cenu v tarifech odpovídajících zadání jednotlivých cestujících.

V případě místenkových spojů má nakupující možnost změnit přidělená sedadla na jiná z dostupných sedadel na spoji. Pokud je dané sedadlo vyhrazené pro ZTP cestující, systém nakupujícího požádá o potvrzení nároku na takové sedadlo.

Po vložení do košíku nakupující vyplňuje údaje pro vytvoření nového nákupního profilu, nebo se přihlašuje do stávajícího.

Nakupující přihlášený do nákupního profilu má možnost při nákupu uplatnit zůstatek na svém kreditovém účtu. Pro uhrazení částky, kterou nepokryje BCR, volí z dostupných platebních bran.

Současně nový nakupující musí odsouhlasit Smluvní obchodní podmínky a Ochranu osobních údajů.

Systém cestujícího přesměruje na platební bránu, kde může provést platbu. Po úspěšném návratu do E-shopu systém potvrdí jízdenky a zašle je na e-mail svázaný s nákupním profilem.

V. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a 110/2019 Sb. Zákonem o zpracování osobních údajů.

Správcem údajů je BTO software technologies s.r.o. se sídlem Revoluční 762/13, 110 05 Praha 1, IČO 069 96 493 (dále jen „Správce“).

Kontakt na Správce: podpora@bileto.com, +420 773 784 001

Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně za účelem prodeje, doručení, vrácení či reklamace jízdného dokladu a informování o provozních událostech dopravců na spojích zakoupených skrz E-shop či Předprodej.

V případě storna na Předprodeji obdrží daný externí prodejce údaje potřebné pro vyřízení požadavku klienta.

VI. Odpovědnost

Distributor neodpovídá za dopravce, jejichž odpovědnost se řídí příslušnými přepravními řády a smluvními přepravními podmínkami. Za průběh přepravy odpovídá dopravce. Cestujícímu nevzniká nárok na úhradu případných škod způsobených zpožděním nebo zrušením spoje.

Uplatnění práv vycházejících z nařízení EP 181/2011 u Dopravce může cestující žádat přímo u dopravce, nebo prostřednictvím Distributora.

Distributor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé nepřevzetím Jízdenky kupujícím.

Při nákupu je kupující povinen zkontrolovat všechny údaje, zejména datum a čas odjezdu, vybraný spoj, cenu i e-mailovou adresu pro doručení.

Při nákupu na Předprodeji musí kupující zkontrolovat všechny údaje na Jízdence ihned po jejím převzetí a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí musí v místě nákupu ihned po převzetí jízdenky požádat o storno či výměnu jízdenky.

VII. Vrácení Objednávky, reklamace

Jízdenku lze vrátit do 60 min před odjetím prvního spoje v itineráři.

Možnost vrátit cestu zpět po odjetí cesty tam na zpáteční Jízdence určuje dopravce.

Jízdenku z E-shopu lze vrátit na E-shopu. V takovém případě se zbývající částka vyplatí do Kreditového účtu na Nákupním profilu. V odůvodněných případech lze požádat o vrácení na platební kartu použitou k nákupu. Žádost posoudí Distributor a při schválení provede vrácení. Jízdenku z Eshopu lze vrátit také v předprodeji. V takovém případě se uplatňuje srážka 20 % minimálně 20 Kč. Srážka 0 % se uplatňuje při výměně za jiný jízdní doklad ve stejné nebo vyšší ceně.

Jízdenku z Předprodeje lze vrátit v libovolné pobočce v síti Jízdenky Bileto. Při vrácení se uplatňuje srážka 20 % minimálně 20 Kč. Srážka 0 % se uplatňuje při výměně za jiný jízdní doklad ve stejné nebo vyšší ceně.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 7. 10. 2020.